‘BLACK LIFE MATTERS’ MARCH NL

Persverklaring

pic_related_120114_SM_Black-Lives-Matter-G_1
image-2113
Wij tonen ons solidair met het internationale protest dat nadrukkelijk aandacht vraagt voor de inhumane gang van zaken rondom de recente moorden op o.a. Tamir Rice, Eric Garner en Michael Brown; dit zijn slechts een aantal namen van de vele slachtoffers van buitensporig politiegeweld in de Verenigde Staten. Het zeer gewelddadig en buitensporig politieoptreden toont duidelijk de karakteristieke elementen van negatieve stereotypering, discriminatie, uitsluiting en uitbuiting. Het zijn voornamelijk deze karakteristieke elementen die er uiteindelijk toe hebben geleid dat burgers van Afrikaanse afkomst tot ‘open target’ van de politie zijn verworden.

Verontrustend is dat de karakteristieken van het Amerikaanse politieoptreden ook buiten het Amerikaanse continent zijn waar te nemen. Mede versterkt door het huidige politieke klimaat zien wij de afgelopen jaren ook in het Nederlandse politieoptreden een tendens waarbij burgers van Afrikaanse afkomst onevenredig vaak  negatieve wijze worden getroffen.

Uit solidariteit naar alle slachtoffers van buitensporig politiegeweld en raciale profilering verklaren wij aan de vooravond van het internationale decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst het volgende:

Wij geloven in de universele beginselen van inherente waardigheid, vrijheid en gelijkheid van alle mensen

 

Wij geloven dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren, dat zij begiftigd zijn met verstand en geweten, en dat zij zich jegens elkaar in een geest van broederschap behoren te gedragen

 

Wij onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat alle mensen gelijk zijn voor de wet en aanspraak hebben op gelijke bescherming door de wet tegen elke vorm van discriminatie en tegen elke vorm van aanzetting daartoe

 

Wij geloven dat elke leer die uitgaat van de superioriteit van een bepaald ras, wetenschappelijk onjuist, op zedelijke gronden verwerpelijk en sociaal onrechtvaardig en gevaarlijk is, en dat rassendiscriminatie nergens, noch op theoretische, noch op praktische gronden, te verdedigen is

 

Wij brengen in herinnering dat de Nederlandse staat een lange geschiedenis heeft van anti-zwart racisme, kolonialisme, de slavenhandel en slavernij en het anderszins onderdrukken van Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst

 

Wij zijn van mening dat de bestrijding van rassendiscriminatie, racisme, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid een prioriteit van de overheid zou moeten

 

Wij geloven dat structureel en geïnstitutionaliseerd racisme en de thans nog aanwezige rassenongelijkheid vooral te wijten is aan het ontbreken van politieke wil, zwakke wetgeving en gebrek aan implementatiestrategieën van de overheid

 

Wij wijzen erop dat het voortbestaan van rechtsongelijkheid, racistische houdingen en negatieve stereotyperingen ten aanzien van burgers van Afrikaanse afkomst mede heeft geleid tot aanname van de eerste VN[-]resolutie voor een ‘internationale decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst’ (2015-2024), met als thema ‘Mensen van Afrikaanse afkomst: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling’

 

Wij onderschrijven dat de slavernij en de slavenhandel door de VN bestempeld zijn als een misdaad tegen de menselijkheid en dat zonder rechtsherstel de vandaag de dag nog steeds aanwezige negatieve gevolgen van het kolonialisme, de slavenhandel en slavernij voor met name burgers van Afrikaanse afkomst, voort zullen blijven bestaan

 

Wij vragen met de ‘Black Life Matters March’ nationaal en internationaal aandacht voor structureel en geïnstitutionaliseerd racisme en de positie van burgers van Afrikaanse afkomst wereldwijd

 

Wij doen een beroep op de Nederlandse overheid om effectieve maatregelen te implementeren ter bevordering van mensenrechten en ter bestrijding van alle vormen van raciale discriminatie, racistisch politiegeweld, racistisch beleid en negatieve stereotyperingen

 

Wij roepen de Nederlandse overheid op tot aanpassing van bestaande wetgeving waarbij politieambtenaren die buitenproportioneel politiegeweld gebruiken en racistisch optreden zwaarder zullen worden bestraft;
13. Wij roepen de Nederlandse overheid op om actief uitvoering te geven aan de eerste VN[-]resolutie voor een ‘internationale decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst’ en daarbij het onderwerp rechtsherstel prominent op de politieke agenda te plaatsen

 

399181_187309941440259_1983793252_n
image-2114
Stichting D’HERO
Black Life Matters NL
MAD Mothers NL

Oprichter van echte liefde kent geen kleur , Jouw Recht van Spreken, en Sterke Vrouwen . Ik ben politiek actief. En ervaringsdeskundige op verschillende vlakken.
Ik merk dat steeds meer mensen een label krijgen en slachtoffer worden van de vooroordelen en oordelen van de maatschappij of door andere mensen. Hier wil ik tegen strijden. Ik kom op voor jouw en mijn recht!
%d bloggers liken dit: